Tin t?c m?i nh?t

V?n pho?ng c?ng viê?c ?a?i Loan Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c: C???ng chê? s??a ???i ?ê? c??ng m?n li?ch s??, ??a li?ch s?? Trung Qu??c va?o li?ch s?? ??ng A? la? m??t b??ng ch??ng n??a cu?a ha?nh vi "?a?i Loan ???c la?p"
-Trung Qu?c2018/08/16 16:25:56August 16 2018 18:37:30

V?n pho?ng c?ng viê?c ?a?i Loan Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c: C???ng chê? s??a ???i ?ê? c??ng m?n li?ch s??, ??a li?ch s?? Trung Qu??c va?o li?ch s?? ??ng A? la? m??t b??ng ch??ng n??a cu?a ha?nh vi "?a?i Loan ???c la?p"

"?a?i Loan ???c la?p" trong li?nh v??c gia?o du?c, kh?ng nh??ng ?a?u ???c thê? hê? tre? ?a?i Loan, ma? co?n tiê?p tu?c pha? hoa?i quan hê? hai b??, la?m tra?m tro?ng thêm ti?nh tra?ng c?ng th??ng gi??a hai b?? eo biê?n.

Th? tr??ng B? C?ng an TQ: Ng??i dan H?ng C?ng, Ma Cao và ?ài Loan có th? ????c h??ng m??t s?? ti?n l??i và ích l??i v?i gi?y phép c? trú
大庄家彩票线路导航:-Trung Qu?c2018/08/16 16:23:28August 16 2018 18:37:30

Th? tr??ng B? C?ng an TQ: Ng??i dan H?ng C?ng, Ma Cao và ?ài Loan có th? ????c h??ng m??t s?? ti?n l??i và ích l??i v?i gi?y phép c? trú

Nga?y 16/8, V?n phòng Ba?o chi? Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c ?? t? ch?c h?p báo ?? gi?i thi?u ti?nh hi?nh vê? "Thu? tu?c n??p ??n xin ca?p gi?y phép c? trú c? dan H?ng C?ng, Ma Cao và ?ài Loan" s??p ban ha?nh.

Trung Qu?c ?? gi?m n??m gi?? 4,4 ti? USD trái phi?u kho b?c M? trong tháng 6
大庄家彩票线路导航:-Qu?c t?2018/08/16 16:22:09August 16 2018 18:37:30

Trung Qu?c ?? gi?m n??m gi?? 4,4 ti? USD trái phi?u kho b?c M? trong tháng 6

Nga?y 15/8, B?? Ta?i chi?nh My? c?ng b?? con s?? cho biê?t, Trung Qu?c ?? gi?m n??m gi?? 4,4 ti? USD trái phi?u kho b?c M? vào tháng 6 n?m nay, nh?ng v?n là ch? n? n???c ngoa?i l?n nh?t cu?a Chi?nh phu? M?.

T??ng th??ng Nga Pu-tin tiê?p U?y viên B?? Chi?nh tri? Trung Qu??c D??ng Khiê?t Tri?
-Qu?c t?2018/08/16 16:20:59August 16 2018 18:37:30

T??ng th??ng Nga Pu-tin tiê?p U?y viên B?? Chi?nh tri? Trung Qu??c D??ng Khiê?t Tri?

T??ng th??ng Pu-tin cho biê?t, quan hê? Nga-Trung ?ang kh?ng ng??ng pha?t triê?n lên phi?a tr???c theo ph??ng h???ng do hai bên xa?c ?i?nh. Quan hê? Nga-Trung c??c ky? quan tro?ng ba?t kê? ???i v??i hai n???c hay thê? gi??i.

S?? ng???i thiê?t ma?ng trong vu? sa?p ca?u xa?y ra ?? I-ta-li-a ?a? lên t??i 39 ng???i
-Qu?c t?2018/08/16 16:19:57August 16 2018 18:37:30

S?? ng???i thiê?t ma?ng trong vu? sa?p ca?u xa?y ra ?? I-ta-li-a ?a? lên t??i 39 ng???i

Nga?y 14/8, ca?u Morandi ?? khu v??c Genova, miê?n B??c I-ta-li-a bi? sa?p. Ca?u na?y ????c xay d??ng va?o tha?p niên 60 cu?a thê? ky? tr???c.

?a?i s?? Trung Qu??c ta?i My?: Trung Qu??c kh?ng ti?m kiê?m s?? pha?t triê?n "chi? co? m??t ca?nh xinh ?e?p"
-Qu?c t?2018/08/16 16:18:37August 16 2018 18:37:30

?a?i s?? Trung Qu??c ta?i My?: Trung Qu??c kh?ng ti?m kiê?m s?? pha?t triê?n "chi? co? m??t ca?nh xinh ?e?p"

?ng Bê-vin co?n ba?y to? mong ch?? H??i ch?? Triê?n la?m Nha?p kha?u Qu??c tê? Trung Qu??c la?n th?? nha?t se? diê?n ra ta?i Th???ng Ha?i n?m nay.

Ta?p ?oa?n Ba?o hiê?m Nhan tho? Trung Qu??c ?i va?o thi? tr???ng In-??-nê-xi-a
-ASEAN2018/08/16 16:14:15August 16 2018 18:37:30

Ta?p ?oa?n Ba?o hiê?m Nhan tho? Trung Qu??c ?i va?o thi? tr???ng In-??-nê-xi-a

Ta?p ?oa?n Ba?o hiê?m Nhan tho? Trung Qu??c la? c?ng ty ba?o hiê?m nhan tho? ?a?u tiên ?i va?o thi? tr???ng In-??-nê-xi-a, la?p ch?? tr??ng h??p ta?c trong li?nh v??c na?y gi??a hai n???c.

L? bàn giao d? án v?t t? Chính ph? Trung Qu?c viê?n tr?? B? C?ng Th??ng La?o ???c t? ch?c t?i Viêng Ch?n
-ASEAN2018/08/16 16:13:40August 16 2018 18:37:30

L? bàn giao d? án v?t t? Chính ph? Trung Qu?c viê?n tr?? B? C?ng Th??ng La?o ???c t? ch?c t?i Viêng Ch?n

Cha?nh V?n pho?ng B? C?ng th??ng Lào Bansati cho biê?t, nh?ng chi?c xe này s? ?óng vai trò tích c?c trong vi?c c?i thi?n ?iê?u kiê?n và nang cao hi?u qu? la?m viê?c c?a B? C?ng th??ng Lào.

Cam-pu-chia c?ng b?? kê?t qua? chi?nh th??c ba?u c?? Qu??c h??i
-ASEAN2018/08/16 16:12:56August 16 2018 18:37:30

Cam-pu-chia c?ng b?? kê?t qua? chi?nh th??c ba?u c?? Qu??c h??i

Cu??c ba?u c?? Qu??c h??i la?n na?y diê?n ra va?o nga?y 29/7, co? 20 chi?nh ?a?ng tham gia bao g??m ?a?ng Nhan dan, ?a?ng Liên minh Dan chu?, ?a?ng Funcinpec ...

Th?? tr???ng B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c V??ng Thu? V?n se? da?n ?oa?n ?i My? t?? ch??c Tham va?n ca?p Th?? tr???ng vê? va?n ?ê? th??ng ma?i Trung-My?
-Trung Qu?c2018/08/16 15:51:36August 16 2018 18:37:30

Th?? tr???ng B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c V??ng Thu? V?n se? da?n ?oa?n ?i My? t?? ch??c Tham va?n ca?p Th?? tr???ng vê? va?n ?ê? th??ng ma?i Trung-My?

Trung Qu??c ta?i kh??ng ?i?nh pha?n ???i ca?ch la?m chu? nghi?a ??n ph??ng va? chu? nghi?a ba?o h?? m?? di?ch, kh?ng cha?p nha?n ba?t c?? biê?n pha?p ha?n chê? th??ng ma?i ??n ph??ng na?o.

T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh, Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng g??i ?iê?n m??ng t??i Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia Hun Xen
-Trung Qu?c2018/08/16 15:50:09August 16 2018 18:37:30

T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh, Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng g??i ?iê?n m??ng t??i Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia Hun Xen

Trong ?iê?n m??ng, T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh viê?t, Trung Qu??c vui m??ng ch??ng kiê?n, nh??ng n?m qua, d???i s?? la?nh ?a?o ?u?ng ???n cu?a Chi?nh phu? V??ng qu??c Cam-pu-chia do Thu? t???ng Hun Xen ???ng ?a?u ...

??c s?c v?n hóa Li Th?y và b?c tranh phong c?nh t??i ??p bên dòng ?u Giang
-Trung Qu?c2018/08/16 15:49:19August 16 2018 18:37:30

??c s?c v?n hóa Li Th?y và b?c tranh phong c?nh t??i ??p bên dòng ?u Giang

Li Th?y là thành ph? n?m phía tay nam t?nh Chi?t Giang có l?ch s? v?n hóa lau ??i v?i nh?ng di tích l?ch s? và c?nh quan ??c s?c.

Nghi? si? thu??c phe Kiê?n Chê? ?? H??i ???ng La?p pha?p ???c khu H??ng C?ng c??c l??c lên a?n H??i Nha? ba?o n???c ngoa?i ?? H??ng C?ng h?? tr?? reo r??c "H??ng C?ng ???c la?p"
-Trung Qu?c2018/08/16 15:48:28August 16 2018 18:37:30

Nghi? si? thu??c phe Kiê?n Chê? ?? H??i ???ng La?p pha?p ???c khu H??ng C?ng c??c l??c lên a?n H??i Nha? ba?o n???c ngoa?i ?? H??ng C?ng h?? tr?? reo r??c "H??ng C?ng ???c la?p"

Nghi? si? phe Kiê?n Chê? cho biê?t, ng???i "?a?ng Dan t??c H??ng C?ng" Tra?n Ha?o Thiên ?ê? x???ng "H??ng C?ng ???c la?p", xu?i giu?c H??ng C?ng ly khai, pha? hoa?i s?? th??ng nha?t va? toa?n ve?n la?nh th?? ?a?t n???c ...

H?? mu??i Chaka: Ta?m g??ng trên tr??i
-Trung Qu?c2018/08/16 15:47:05August 16 2018 18:37:30

H?? mu??i Chaka: Ta?m g??ng trên tr??i

khu du li?ch h?? mu??i Chaka n??m ?? ti?nh Thanh Ha?i, Trung Qu??c bi?nh quan m??i nga?y tiê?p ?o?n h?n 40 nghi?n l???t du kha?ch. H?? mu??i Chaka ????c vi? la? "ta?m g??ng trên tr??i" ?a? cha?o ?o?n mu?a cao ?iê?m nha?t ha?ng n?m.

Nghi Nguyên ti?nh S?n ??ng Trung Qu??c: Cu??c s??ng thêu thu?a m??i cu?a "Tan Ch??c N??"
-Trung Qu?c2018/08/16 15:44:30August 16 2018 18:37:30

Nghi Nguyên ti?nh S?n ??ng Trung Qu??c: Cu??c s??ng thêu thu?a m??i cu?a "Tan Ch??c N??"

Nh??ng n?m qua, huyê?n Nghi Nguyên, ti?nh S?n ??ng, Trung Qu??c ti?ch c??c thu?c ?a?y ??ng ?a?o phu? n?? ?? nha? n??i tr?? la?m n?? c?ng thêu thu?a, ?an len ...

Quan ch??c ngo?i giao Thái Lan t?i Trung Qu?c xu?t b?n t?p th? tiê?ng Trung, mong ti?nh h??u nghi? Tha?i-Trung mu?n ???i t??i th??m
-Qu?c t?2018/08/16 15:43:38August 16 2018 18:37:30

Quan ch??c ngo?i giao Thái Lan t?i Trung Qu?c xu?t b?n t?p th? tiê?ng Trung, mong ti?nh h??u nghi? Tha?i-Trung mu?n ???i t??i th??m

Sau khi t?t nghi?p, ?ng Chairat thi vào B? Ngo?i giao Thái Lan. "B?i vì vào th?i ?i?m ?ó trong B?? có nhu c?u c?p bách vê? nh?ng ng??i bi?t ti?ng Trung và hi?u tình hình vê? Trung Qu?c ...

Thi?t l?p m?t c? ch? hòa bình gi??a Ha?n Qu??c va? Tri?u Tiên m??i là ???c la?p cho t?? qu??c th?c s?
-Qu?c t?2018/08/16 15:42:52August 16 2018 18:37:30

Thi?t l?p m?t c? ch? hòa bình gi??a Ha?n Qu??c va? Tri?u Tiên m??i là ???c la?p cho t?? qu??c th?c s?

T?ng th?ng Hàn Qu?c Mun Chê In: ch? có vi?c Hàn Qu?c và Tri?u Tiên thi?t l?p m?t c? ch? hòa bình, th?c hi?n t? do ?i la?i gi??a nhan dan và nha?t thê? ho?a kinh t?, m??i là ???c la?p cho t?? qu??c th?c s?.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p